0

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
dostępnym poprzez stronę internetową carollinefashion.pl należącą do
Carollinefashion Bachowice ul. Księdza Gołby 85 34-116, NIP:5512641383 REGON:
384177459 wpisanego do rejestru CEIDG.

 

§2
Adres do zwrotów:
Carollinefashion
ul. Księdza Gołby 85
34-116 Bachowice

 

§3
Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
● Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych)
lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie
internetowym carollinefashion.pl . Klientem może być zarówno Konsument,
jak i przedsiębiorca;
● Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny –
Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Sklepu
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową;
● Sprzedawca – Carollinefashion Bachowice ul. Księdza Gołby 85,
NIP:5512641383 REGON: 384177459
● Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie
carollinefashion.pl
● Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

 

§4
Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet odzież damską
autorstwa Sprzedawcy. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie
gotowych wyrobów.

 

§5
Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej
carollinefashion.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod
adresem e-mailowym Sprzedawcy.

 

§6
Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w
§2, drogą elektroniczną na carollinefashion@op.pl

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

§1
1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące
wymagania techniczne:
● posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do
internetu;
● posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
● korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub
nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0
lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji
5.0 i nowszej);
● korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
● włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

 

§2
Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza
zamówienia. Za świadczenie tej usługi Sklep nie pobiera żadnych opłat.

 

§3
Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym
Klient korzysta z Formularza zamówienia w celu dokonania zamówienia.

 

ZAWIERANIE UMÓW

§1
Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

§2
Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

 

§3
Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia wzorów produktów
odzwierciedlały ich kolor, charakter i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec
m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Klienta, na którym
zdjęcia są wyświetlane, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. W razie
wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.

 

§4
Kolorystyka materiału produktu może nieznacznie odbiegać od kolorystyki
zaprezentowanej na stronie Sklepu, co wynika z natury materiału danego produktu.
Powyższe wynika z dopuszczalnych wahań kolorystyki, nasycenia oraz ustawień
monitora Klienta, na którym kolor produktu był wyświetlany.

 

§5
Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z
wykorzystaniem Formularza zamówienia (również bez rejestracji), telefonicznie i
stacjonarnie.

 

§6
Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujący go produkt w Sklepie. Następnie
przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Po
zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa
sposób dostawy produktów i metody płatności.

 

§7
Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na
stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych
należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej
ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta
podanych w formularzu zamówienia.

 

§8
Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie
zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod
podsumowaniem zamówienia.

 

§9
Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy
Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

 

§10
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta
złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.

 

§11
Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na
rachunku Sprzedającego.

 

§12
Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania
się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.

 

§13
Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail
potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego
realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów,
termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za
dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu
zamówienia.

 

§14
Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury VAT, która może zostać
załączona do wysyłanej przesyłki. Wolę otrzymania faktury VAT Klient wyraża
poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia.
Klient powinien zadeklarować wybór faktury elektronicznej lub papierowej
informując o tym Sprzedawcę drogą mailową.

 

§14 ¹
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru formy przesłania faktury, jeśli Klient
nie zadeklaruje wyboru.

 

§15
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje
poprzez:
● udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu
● utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu

 

§16
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy
sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

 

TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

§1
1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
● Za pośrednictwem przelewu tradycyjnego

● Za pośrednictwem systemu płatności online Payu

2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia
dokonania zakupu.
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję
dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument
płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

 

SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

§1
Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

 

§2
Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i
Unii Europejskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu oraz w
wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W przypadku wysyłki poza
teren Rzeczpospolitej Polskiej, opłata za dostawę zostanie ustalona indywidualnie.

 

§3
Sklep internetowy umożliwia dostawę poprzez: XXXXXXXXXXXXXX(nazwa firmy
kurierskiej)

 

§4
Czas realizacji zamówienia produktu wynosi do 14 dni roboczych od daty
zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA UMOWY

§1
Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane
wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

 

§2
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

 

§3
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza
odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą
pocztową na adres: carollinefashion@op.pl

 

§4
Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie
ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o
odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

§5
Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy
składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§6
Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania
oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.

 

§7
W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za
niezawartą.

 

§8
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

 

§9
Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości
rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty
czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i
sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie
stacjonarnym.

 

§10
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

 

§11
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jego odesłania.

 

UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI

 

§1
Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów
zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.

 

§2
Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia,
iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w
imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego
upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie
za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

 

§3
Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za
pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich
czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§4
Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i
w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie
Sprzedawcy o wadzie. Przedsiębiorca uprawniony jest do zgłaszania roszczeń z
tytułu rękojmi do 14 dni od momentu wejścia w posiadanie rzeczy.

 

§5
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z
przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

 

§6
Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a
Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.

 

REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)

 

§1
Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad
fizycznych i prawnych.

 

§2
Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie
dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu
konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną
wiadomość e-mail na carollinefashion@op.pl pocztą na adres Sprzedawcy.

 

§3
Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on
złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania
trwałego nośnika.

 

§4
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
● imię i nazwisko lub firmę kupującego;
● adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
● dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu
itp.);
● dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
● wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej
wystąpienia;
● żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana
produktu, usunięcie wady);
● datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

 

§5
Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego
dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do
reklamacji.

 

§6
W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co
do niezasadności reklamacji.

 

§7
Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację
konsumenta i jego żądanie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

§1
W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w
Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji
przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
● skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie
wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
● zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia
sporu;
● zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw
konsumentów.

 

§2
Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak
Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji
społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

 

§3
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla
konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży
lub umowy o świadczenie usług.